Các máy tính tài chính

Tài chính là việc nghiên cứu và quy định về tiền, tiền tệ và vốn. Đây là một lĩnh vực bên trong ngành kinh tế học, liên quan đến cách thức các công ty, tổ chức và cá nhân thu được, quản lý và tiêu tiền theo thời gian. Tại Calculatorian, chúng tôi yêu thích lĩnh vực kinh tế và tài chính, đồng thời chúng tôi luôn tạo ra những bảng tính tài chính mới.