Máy tính

Máy tính Tỷ suất Hoàn vốn Đầu tư Hàng năm

Tên thay thế: Máy tính tỷ suất hoàn vốn đầu tư hàng năm, Máy tính Tỷ suất Hoàn vốn Hàng năm, Máy tính ROI Theo năm, Máy tính CAGR

Tỷ suất hoàn vốn đầu tư ROI của một khoảng thời gian được gọi là tỷ suất hoàn vốn đầu tư hàng năm. Thường tốt hơn khi dùng tỷ suất hoàn vốn hàng năm để so sánh hai hoặc nhiều khoản đầu tư trong một khoảng thời gian nhất định thường. Hãy dùng máy tính này nếu bạn đã biết khoản tiền ban đầu, khoản tiền kết thúc và số năm. Hãy lưu ý rằng lợi nhuận được tính dưới dạng trung bình nhân để cho bạn thấy cách tỷ suất hoàn vốn lãi kép lên hàng năm như thế nào, nghĩa là sẽ không tính đến bất kỳ biến động hoặc dao động nào.

Phép tính Tỷ suất Hoàn vốn Đầu Hàng năm này sẽ cho bạn biết khoản tăng lợi nhuận đầu tư, tổng hoàn vốn đầu tư và Tỷ suất Hoàn vốn Đầu tư Hàng năm.

Máy tính này cũng có thể được coi là máy tính Tỷ lệ Tăng trưởng Kép Hàng năm (CAGR), vì Máy tính CAGR cũng tương tự về mặt khái niệm. Cả hai máy tính này đều muốn tính toán tỷ suất hoàn vốn đầu tư trung bình nhân của một khoản đầu tư theo thời gian.

Chia sẻ những kết quả này

Kết quả từ máy tính

Lợi nhuận đầu tư: 80.000
Tổng hoàn vốn đầu tư: 400.0%
Lợi tức đầu tư theo năm: 17.5%