ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ

Υπολογιστής παρούσας αξίας

Απαντά στην ερώτηση: Ποια είναι η παρούσα αξία της επένδυσής μου;

Η παρούσα αξία χρησιμοποιείται συχνά για την εκτίμηση της αξίας μιας εταιρείας, ενός ακινήτου ή μιας μετοχής. Η μέθοδος της παρούσας αξίας σάς δίνει έναν τρόπο να αξιολογήσετε τις ταμειακές δαπάνες σήμερα έναντι των ταμειακών ροών που θα λάβετε πίσω κάποια στιγμή στο μέλλον. Όσο περισσότερο στο μέλλον αναμένεται να πραγματοποιηθεί ένα ποσό και όσο υψηλότερο είναι το απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης, τόσο χαμηλότερη είναι η παρούσα αξία μιας θετικής ταμειακής ροής.

Αποτελέσματα

Παρούσα αξία: € 76.963

calculators.present-value-calculator.aboutResults


Οι υπολογισμοί μας

Στο Calculatorian, επιθυμούμε να μοιραστούμε τις γνώσεις μας, να είμαστε διαφανείς και ανοιχτοί σε σχόλια. Ακολουθούν οι υπολογισμοί που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία αυτής της αριθμομηχανής. Εάν εντοπίσετε κάποιο σφάλμα ή έλλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας και θα το διορθώσουμε μια στιγμή!

Το Παρούσα αξία υπολογίστηκε έτσι:

Μεταβλητές που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον τύπο

t = Αριθμός περιόδων μέχρι την πραγματοποίηση
i = Απόδοση συγκρίσιμης επένδυσης σε ποσοστό
r = Πληρωμή σε μετρητά κατά την πραγματοποίηση