KHÁC

Bảng tính từ kilowatt sang mã lực

Tên thay thế: Chuyển đổi kilowatt (kw) sang mã lực (hp)

Bạn có thể sử dụng bảng tính này nếu bạn muốn chuyển đổi từ kilowatt sang mã lực. Một cách sử dụng điển hình bảng tính này là nếu bạn muốn biết động cơ ô tô có bao nhiêu mã lực, nhưng bạn chỉ biết số kilowatt. Tương tự, bảng tính kilowatt này cũng có thể được sử dụng cho động cơ điện.

Nếu bạn chọn một tùy chọn có cùng giá trị cơ bản với một tùy chọn khác, cả hai (tất cả) đều sẽ được đánh dấu.

Kết quả

Mã lực: 118

calculators.kw-to-hp-calculator.aboutResults


Tính toán của chúng tôi

Tại Calculatorian, chúng tôi mong muốn chia sẻ kiến thức của mình, minh bạch và luôn đón nhận mọi phản hồi. Dưới đây là những tính toán được sử dụng để tạo ra bảng tính này. Nếu bạn tìm thấy lỗi hoặc thiếu sót, hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ khắc phục ngay lập tức!

Mã lực được tính như thế này:

Các biến được sử dụng trong công thức này

hp = Kilowatt (kW)

Tùy thuộc vào lựa chọn mà đưa ra khi chọn bạn muốn chuyển đổi sang gì?, một hằng số được áp dụng làm biến hpt ở trong công thức.

Bạn muốn chuyển đổi sang gì?hpt
Mã lực cơ khí hoặc thủy lực0.745699872
Mã lực điện0.746
Mã lực hệ mét0.73549875