KHÁC

Bảng tính tỷ lệ pha loãng

Trả lời câu hỏi: Làm thế nào để tìm lượng pha loãng?

Nếu bạn đang pha loãng một chất lỏng và muốn đạt được số lượng nhất định, thì bảng tính pha loãng này sẽ giúp bạn. Bảng tính tỷ lệ pha loãng này giúp bạn tìm ra lượng chất tan và lượng dung môi bạn cần để có được tỷ lệ pha loãng mong muốn.

Kết quả

Thể tích cô đặc: 2.75
Lượng nước: 8.25

Độ pha loãng được tính ở đây không sử dụng bất kỳ đơn vị đo lường cụ thể nào. Điều này có nghĩa là bạn cần sử dụng cùng một đơn vị đo lường cho tất cả các thông số đầu vào, nếu không thì phép tính pha loãng sẽ không chính xác.


Tính toán của chúng tôi

Tại Calculatorian, chúng tôi mong muốn chia sẻ kiến thức của mình, minh bạch và luôn đón nhận mọi phản hồi. Dưới đây là những tính toán được sử dụng để tạo ra bảng tính này. Nếu bạn tìm thấy lỗi hoặc thiếu sót, hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ khắc phục ngay lập tức!

Thể tích cô đặc được tính như thế này:

Lượng nước được tính như thế này:

Các biến được sử dụng trong công thức này

fv = Khối lượng cuối cùng
dr = Tỷ lệ pha loãng (nếu là 3:1, nhập vào 3)