XÂY DỰNG

Bảng tính phân bón cho bãi cỏ

Trả lời câu hỏi: Tôi cần sẽ cần bao nhiêu phân bón cỏ?

Bảng tính phân bón bãi cỏ này giúp bạn tìm ra lượng phân bón phù hợp để sử dụng trên bãi cỏ của mình. Ngoài kích thước của khu vực cần bón phân, chúng tôi thực hiện phép tính này bằng cách sử dụng các giá trị NPK của phân bón cỏ của bạn. NPK là viết tắt của Nitơ, Phốt pho và Kali. Nitơ là yếu tố chi phối trong việc tính lượng phân bón cỏ cần thiết. Bạn có thể tìm thấy các giá trị NPK trên túi phân bón.

Nếu bạn chọn một tùy chọn có cùng giá trị cơ bản với một tùy chọn khác, cả hai (tất cả) đều sẽ được đánh dấu.
Nếu bạn chọn một tùy chọn có cùng giá trị cơ bản với một tùy chọn khác, cả hai (tất cả) đều sẽ được đánh dấu.

Kết quả

Phân bón cần thiết: 7.5 kilogram
Phân bón cần thiết: 16.53 cân Anh

Bảng tính NPK này chỉ nên được sử dụng với phân bón NPK. Không sử dụng bảng tính này cho phân bón có chứa canxi nitrat.


Tính toán của chúng tôi

Tại Calculatorian, chúng tôi mong muốn chia sẻ kiến thức của mình, minh bạch và luôn đón nhận mọi phản hồi. Dưới đây là những tính toán được sử dụng để tạo ra bảng tính này. Nếu bạn tìm thấy lỗi hoặc thiếu sót, hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ khắc phục ngay lập tức!

Phân bón cần thiết được tính như thế này:

Bước 1

Đầu tiên chúng ta cần tính biến N. N = Nitơ.

Bước 2

Sau đó, chúng ta cần tính biến kgs. kgs = phân bón cần thiết nếu tính đến mùa tăng trưởng.

Bước 3

Cuối cùng, chúng ta gộp lại với nhau và tính như thế này:

Phân bón cần thiết được tính như thế này:

Các biến được sử dụng trong công thức này

n = Nitơ (N)
p = Phốt pho (P)
k = Kali (K)
a = Diện tích bãi cỏ sẽ được bón phân

Tùy thuộc vào lựa chọn mà đưa ra khi chọn diện tích bãi cỏ tính bằng mét vuông hay feet vuông?, một hằng số được áp dụng làm biến at ở trong công thức.

Diện tích bãi cỏ tính bằng mét vuông hay feet vuông?at
Mét vuông1
Feet vuông10.76391042

Tùy thuộc vào lựa chọn mà đưa ra khi chọn bắt đầu mùa sinh trưởng hoặc muộn hơn?, một hằng số được áp dụng làm biến t ở trong công thức.

Bắt đầu mùa sinh trưởng hoặc muộn hơn?t
Bắt đầu1
Muộn0.6