SINH HỌC

Bảng tính kỳ thai cho chuột lang nhà

Trả lời câu hỏi: Chú chuột lang nhà đang mang thai của tôi sẽ sinh vào ngày nào?

Kỳ thai của chuột lang nhà thường kéo dài 64 ngày, nhưng nhanh nhất có thể là 59 ngày và lâu nhất là 72 ngày. Bảng tính kỳ thai cho chuột lang nhà này sẽ tính ngày dự sinh có thể nhất bằng cách sử dụng ngày giao phối làm điểm bắt đầu.

Kết quả

Ngày sinh có thể nhất: 15 tháng 6
Ngày sinh sớm nhất: 10 tháng 6
Ngày sinh trễ nhất: 23 tháng 6

Hãy nhớ rằng những ngày này là ước tính và ngày giao phối được nhập không chính xác có thể ảnh hưởng đáng kể đến con số ước tính.