კონვერტაცია Ნაწილები Პერ

ნაწილ-თითო აღნიშვნა ძირითადად გამოიყენება, როდესაც ადამიანს სურს ნივთიერების ძალიან დაბალი კონცენტრაციების დაზუსტება. იმის საილუსტრაციოდ, თუ რამდენად დაბალია კონცენტრაციები: 1 წილი/მილიონზე შეესაბამება 0,001/მილი.

ნაწილები-თითო აღნიშვნა არ არის SI სისტემის ნაწილი, მაგრამ მაინც ხშირად გამოიყენება ქიმიაში განზავებული ხსნარების აღსაწერად. მაგალითად, ნაწილების აღნიშვნა გამოიყენება წყალში დამაბინძურებლებზე საუბრისას.