Αριθμομηχανή

Υπολογίστε το περιθώριο κέρδους, τη σήμανση, το ΦΠΑ, την καθαρή και την ακαθάριστη τιμή πώλησης

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον υπολογισμού για να υπολογίσετε εύκολα το περιθώριο κέρδους, την τιμή πώλησης και τον ΦΠΑ. Χρησιμοποιώντας το καθαρό κόστος, το επιθυμητό κέρδος (σήμανση) και τον ΦΠΑ προϊόντος, μπορείτε να υπολογίσετε την καθαρή και ακαθάριστη τιμή πώλησης, το κέρδος και το περιθώριο κέρδους.

Αυτός ο υπολογισμός ΦΠΑ χρησιμοποιεί το καθαρό σας κόστος συν τη σημείωση πριν από την προσθήκη του ΦΠΑ. Η ακαθάριστη τιμή πώλησής σας θα εμφανιστεί στον υπολογισμό, μαζί με το κέρδος σας.

Παρατηρήστε τη διαφορά στη σήμανση και το περιθώριο. Η σήμανση είναι το κέρδος σας που προστίθεται στο καθαρό σας κόστος, ενώ το περιθώριο υπολογίζεται με βάση την καθαρή τιμή πώλησής σας.

Μοιραστείτε αυτά τα αποτελέσματα

Αποτελέσματα υπολογισμού

Ακαθάριστη τιμή πώλησης: 1.625
Καθαρή τιμή πώλησης: 1.300
Ποσό ΦΠΑ: 325
Ποσό κέρδους: 300
Περιθώριο: 23.1%